HOME > 연수원 소개 > 연수원 연혁

주소 : 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로51번길 205 (써닝리더십센터) | 대표자 : 여민규
사업자등록번호 : 142-81-34220 | TEL : 031-329-0705 | FAX : 031-329-0715 | E-mail : jehong98@kggroup.co.kr


COPYRIGHT 2014 © kgsunninglife. ALL RIGHTS RESERVED.